Otázky

Byl Jan Žižka ke konci svého života opravdu slepý?

       Před časem mi položil tuto otázku můj kamarád, nadšený příznivec husitství, Daniel Richter. Moji odpověď teď má laskavý čtenář před sebou. Předesílám, že jsem sice lékař a milovník historie, avšak nejsem ani profesionální historik ani oční lékař, natož pak oftalmotraumatolog.
       Jde v podstatě o úvahu nad kapitolou o Janu Žižkovi z knihy Emanuela Vlčka „ Jak zemřeli“. Nutnou podmínkou smysluplnosti celé úvahy je předpoklad pravosti čáslavské kalvy.
       Úvodem bych se rád alespoň stručně zabýval historickými prameny, jejich interpretací pozdějším historiky a výsledky Vlčkova bádání, což si dovolím doplnit několika vlastními postřehy. Někteří Vlčkem citovaní autoři spatřují rozpor v tom, že někdy je o Žižkovi psáno jako o jednookém i v době, kdy dle jiných zdrojů byl již zcela slepý, tj. po úraze pod hradem Rábí. Soudím, že tato dvě tvrzení se nevylučují. Dle dochované části lebky byl Žižka evidentně jednooký .... .. pokračování

Autor:
Miloš Klejna

 

Jak vypadaly husitské korouhve a znaky?

       Každé středověké vojsko táhlo do boje pod korouhvemi, které měly za úkol vlastním vojákům ukázat místo jejich shromáždění, povzbudit je v bitvě a také signalizovat. Korouhev také bylo nutno bránit, aby se nedostala do rukou nepřítele, pro kterého byla cenou kořistí. Nejinak tomu bylo i u vojsk husitských. Každý dobře zná tu nejznámější korouhev vlající nad hlavami božích bojovníků - rudý kalich v černém poli. A tady je potíž. Taková ve středověku nebyla....... pokračování

Autor:
Daniel Richter